ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก

|

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า the who framework convention on tobacco control (who fctc) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” และเพื่อให้สอดรับกับประเด็นของการรณรงค์ดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดทำเอกสารวันงดสูบบุหรี่โลกชุด “รวมพลังสร้างสังคมปลอดบุหรี่”  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19  รวมถึงการรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้