ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

|

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

  1. หลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงลายกัดโดยให้เด็กนอนกางมุ้งในเวลากลางวันหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่มืดและอับชื้น
  2. ทำลาย ยุงตัวแก่โดยการพ่นหมอกควันและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย                                                                                                                     

– ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด                                                                                                                           

 – ใส่ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงหรือปลากัดในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้                                                         

– ทำลายภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว                                                                                                               

 – ใส่ทรายอะเบท  เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผง ซักฝอก ลงในจานรองตู้กับข้าหรือภาชนะที่มีน้ำขัง                                 

 – หมั่นตรวจดูลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทั้งในและนอกบ้านทุก 7 วัน ถ้าพบให้ทำลายทันที