ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพและเข้าแนะแนวการรับสมัครฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

|