ประกาศ พนักงานดีเด่น เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราชได้ดำเนินการคัดเลือก พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตื และเป็นขวัญกำลังใจ ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ดี มีความเหมาะสมเป็นที่ประจักษ์  โดยได้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลดังนี้