ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

|

ตามที่เทศบาลตำบลสิริราช ได้มีประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง บัดนี้การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลสิริราชจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว ข้างต้น ตามลำดับคะแนนผลการสอบ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

พนักงานจ้างทั่วไป ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลสิริราช พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์