ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราชว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

|