ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง

|
  1. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ) และบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (11 จังหวัด) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19 (ศบค.) กำหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ-หมู่บ้าน (อสม.) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด 19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค พร้อมทั้งลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และบุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้าน/ที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด**เว้นแต่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสาร ตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือได้ หรือ ยินยอมให้จังหวัดลำปางตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือ มีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ AstraZeneca อย่างน้อย 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามก็ต้องประเมินตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที
  2. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (9 จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (53 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด 19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค พร้อมทั้งลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และบุคคลดังกล่าวจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที อนึ่ง เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีมาตรการเข้มข้น ดังนั้นก่อนการเดินทางขอให้ตรวจสอบมาตรการชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
  3. ให้นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม และเฝ้าระวัง กรณีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย