ต้อนรับคณะสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ คณะสื่อมวลชน

|

อำเภอแม่ทะ และ เทศบาลตำบลสิริราช โดยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ให้การต้อนรับ คณะสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ คณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวน 40 คน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อหนังสือพิมพ์ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการ 18 เขต รวม 900 ล้านบาท โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่วะ ห้วยแม่สัก ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสิริราชโมเดล ต้นแบบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะสื่อมวลชนที่ได้ไปศึกษาดูงานจะได้นำความรู้ ในการใช้งบประมาณของภาครัฐในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน