ซ่อมแซมถนนรอบวงแหวน

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดยกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราชออกดำเนินการซ่อมแซม ถนนรอบวงแหวน ที่ได้เกิดการกัดเซาะของน้ำฝนที่ตกค้างจนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนหลายแห่ง อันเป็นสาเหตุทำให้ประชาชน และชุมชนข้างเคียงที่ใช้สัญจรได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าว