คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

|