คำสั่ง เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

|