กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ มอบสิ่งของ แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 ธันวาคม 2565 กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ นำโดย นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ออกพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้พิการ / ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ได้แก่ นางเมธินี สนเมืองมา บ้านเด่น หมู่ที่ 8 และ นางทัศวรรณ เทพเถา บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1