กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ 2566

|

กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ 2566 อัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566 ดังนี้

-เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน เม.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 600 บาท

-เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน พ.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 500 บาท

-เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน มิ.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 400 บาท

-เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 300 บาท

-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ส.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 200 บาท

-เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ย.2566 จำนวน 100 บาท

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้

-เกิดก่อน 1 ม.ค.2494 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 12 ก.ย. 2566

-เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2494-31 ธ.ค.2500 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 13 ก.ย. 2566

-เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2501-31 ส.ค.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 14 ก.ย.2566

-เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ก.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 3 ต.ค.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 ต.ค.2566

-เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ต.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 1 พย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 พ.ย.2566

-เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 พ.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 30 พย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 ธ.ค.2566ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย.2566