เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช
ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หมอด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทสบาลจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เทศบาลตำบลสิริราช จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ(สำหรับผุ้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา

1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                             จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                 จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 - 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด หมายเลขโทรทัพท์ 054-209581

 
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th