เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มี.ค. 2563 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช
25 มี.ค. 2563 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
23 มี.ค. 2563 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลสิริราช ประจำปีการศึกษา 2563
21 ก.พ. 2563 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
24 ม.ค. 2563 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริราช
30 มิ.ย. 2562 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส การทุจริตประพฤติมิชอบ
25 เม.ย. 2562 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
25 เม.ย. 2562 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
25 เม.ย. 2562 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
25 เม.ย. 2562 ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th