เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วงระยะเวลา  3  ปี
 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน
1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ
1.4  การวางผังเมืองรวม
2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
   สิ่งแวดล้อม
  1. 2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกัน
      รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  การพัฒนาสังคม/ ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
  1. 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.2  การศึกษา
3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่น
3.4  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ      
       ประชาชน
3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 5.1  การพัฒนาบุคลากร
5.2  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้และ  
      สถานที่ปฏิบัติงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th