เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
“แหล่งน้ำเพียงพอ  ก่อเกิดรายได้  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี
บ้านเมืองดีและน่าอยู่”
 
พันธกิจ
                   1. ดำเนินการรักษาความเรียบร้อยของประชาชน
                   2. จัดให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
                   3. ดำเนินการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะ
                   4. จัดให้มีระบบการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
                   5. ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                   6. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                   7. จัดให้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือของประชาชน
                   8. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                   9. บำรุงส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   10. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
                   11. จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
                   12. จัดให้มีตลาด
                   13. จัดให้มีสุสานและฌาปณสถาน
                   14. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน
                   15. จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                   16. จัดให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้าและแสงสว่าง
                   17. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                   18. เทศพาณิชย์
 


สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th