เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
     4.1 การคมนาคม
 • การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล  มีเส้นทางสำคัญ  2  สาย  ได้แก่
  ถนน ร.พ.ช. ลป. หมายเลข  1106  (นาคต  -  บ้านกิ่ว)
  ถนน ร.พ.ช. ลป. หมายเลข  4094   (บ้านปง  -  ท่ากลาง)
  การคมนาคมขนส่งเส้นทางถนนสายหลักของตำบลคือ
  ถนน ร.พ.ช. ลป.หมายเลข  4076 (บ้านแม่ไทย – แม่ทาน) เป็นเส้นทางเข้าสู่อำเภอแม่ทะ
  ถนน ร.พ.ช. ลป.หมายเลข  4077 (บ้านแม่ทาน – อำเภอสบปราบ) เป็นเส้นทางเข้าสู่อำเภอสบปราบ
  ถนนวงแหวนรอบหมู่บ้าน สายโยธา (บ้านสบแม่นาง – บ้านสันดอนแก้ว) การติดต่อภายในหมู่บ้านลักษณะเป็นถนนลาดยางและมีรถรับจ้าง + ขนส่งไว้บริการเป็นเวลา
 
     4.2 การโทรคมนาคม
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข          1   แห่ง
  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ             3   แห่ง   ระบุ   ของเอกชน
     4.3 การไฟฟ้า
           มีไฟฟ้า  จำนวน  9 หมู่บ้าน    1,527    ครัวเรือน  จำนวน    4,747  คน

     4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 •  ลำน้ำ , ลำห้วย                   13    สาย
   บึง , หนองและอื่นๆ               2   แห่ง

 •  
     4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - ฝาย                                13    แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น                          64    แห่ง
          - บ่อโยก                            10    แห่ง
          - 
อ่างเก็บน้ำ                          2   แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th