เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม         
     
3.1 การศึกษา

          ในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว  มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา  4 แห่ง
          1.  
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  หมู่ที่  2
          2.  โรงเรียนบ้านแม่วะ  หมู่ที่  3
          3.  โรงเรียนบ้านสันป่าเปา  หมู่ที่  5
          4.  โรงเรียนบ้านแม่ทาน  หมู่ที่  7

 
         ในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว  มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  1  แห่ง
          - โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  หมู่ที่  2  ตำบลสันดอนแก้ว

 
          ในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว  มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง
               1.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านสันดอนแก้ว   หมู่ที่  1
               2.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านด่าน             หมู่ที่  2
               3.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านแม่วะ           หมู่ที่  3
               4.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านสบแม่นาง     หมู่ที่  4
               5.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านสันป่าเปา      หมู่ที่  5
               6.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านอ้อ              หมู่ที่  6
               7.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านแม่ทาน        หมู่ที่  7
               8.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านเด่น             หมู่ที่  8
               9.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  บ้านแม่ทาน        หมู่ที่  9

                                                               
      3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            ในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว  มีวัดทั้งสิ้น  8  แห่ง  ประกอบด้วย
            - วัดบ้านสันดอนแก้ว  หมู่ที่  1  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านด่าน            หมู่ที่  2  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านแม่วะ           หมู่ที่  3  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านสบแม่นาง     หมู่ที่  4  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านสันป่าเปา      หมู่ที่  5  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านอ้อ              หมู่ที่  6  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านเด่น             หมู่ที่  8  ตำบลสันดอนแก้ว
            - วัดบ้านแม่ทาน        หมู่ที่  7 , 9  ตำบลสันดอนแก้ว


      3.3 การสาธารณสุข
             - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                1    แห่ง
             - สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)                     1   แห่ง
             - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                              -    แห่ง
             - อสม. ประจำหมู่บ้าน                               112   คน
             - อัตรามีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ          100


     3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลสันดอนแก้ว         1    แห่ง
             - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               1    แห่ง


     3.5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            -  ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลสันดอนแก้ว  จำนวน  1  แห่ง
                    มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย  และรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง
            -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  แห่ง
                   มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสิริราชและประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการ จัดเตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
                   1.รถดับเพลิง                    จำนวน   1   คัน
                   2.รถบรรทุกน้ำ                  จำนวน   1   คัน
                   3.รถยนต์กู้ภัย                   จำนวน   1  คัน
                   4.เครื่องสูบน้ำ                  จำนวน   6  เครื่อง


สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th