เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไป
                1.1  ที่ตั้ง
                               เทศบาลตำบลสิริราช   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอแม่ทะ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะเป็นระยะทางประมาณ    28    กิโลเมตร    และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ    53    กิโลเมตร

                1.2  อาณาเขตติดต่อ
                                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลบ้านบอม      อำเภอแม่ทะ
                                ทิศใต้                    ติดต่อกับ               ตำบลสมัย            อำเภอสบปราบ
                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ                ตำบลแม่ป๊าก        อำเภอลอง   จังหวัดแพร่
                                ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ                ตำบลนาแก้ว         อำเภอเกาะคา

                               
               1.3  เนื้อที่
                      มีเนื้อที่ประมาณ    138.65    ตารางกิโลเมตร

 
               1.4  สภาพภูมิประเทศ      
                     เทศบาลตำบลสิริราชตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา  โดยถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเกือบทุกด้าน   พื้นที่ราบริมลำห้วยต่าง ๆ  ใช้ทำนา และพื้นที่ราบสูงเป็นพื้นที่ทำไร่    โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่            ลำห้วยแม่วะ , ห้วยแม่กอก , ห้วยแม่นาง , ห้วยแม่ทาน , และห้วยแม่ยอน  แหล่งน้ำเหล่านี้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนและจะขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง    พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลสันดอนแก้ว   ประมาณ   4  ใน  5   เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติที่สำคัญ  2  แห่ง  คือ  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทาน  และ  ป่าแม่จางฝั่งซ้าย


               1.5  ลักษณะการปกครอง
                                ตำบลสันดอนแก้วแบ่งพื้นที่การปกครอง  ออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย
                      หมู่ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว  
                                 ตำแหน่งกำนัน                                    คือ           นายเปลี่ยน             ทาจี
                                 ตำแหน่งสารวัตรกำนัน                          คือ           นายเจริญ               ใจน่าน  
                                 ตำแหน่งสารวัตรกำนัน                          คือ           นายธนพล              วงศ์มอก
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                      คือ           นายสมคิด              วงศ์มา  
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                      คือ           นายถาวร               ป้อต๊ะมา 
                                 ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                        คือ           นางสาวขันแก้ว       กันชุม
                                 ตำแหน่งประธานเยาวชน                       คือ           นายภาคภูมิ            แสนมูลเมือง
  
                      หมู่ที่ 2 บ้านด่าน
                                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                             คือ           นายนิพนธ์              มณีสาร
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นายทองดี               สุทา
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นายเดช                  สิงห์มณี    
                                 ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                       คือ           นางสุกันทา             ชัยสุ    
                                 ตำแหน่งประธานเยาวชน                      คือ           นายธวัชชัย              เจียงของ
 
                     หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ
                                ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                              คือ           นายธีรศักดิ์            คำอินเหลา
                                ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                      คือ           นายสว่าง               ป้อต๊ะมา
                                ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                      คือ           นายบุญยงค์           ใจมูล    
                                ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                        คือ           นางสมศรี              คำวัง
                                ตำแหน่งประธานเยาวชน                       คือ            นายชัชวาล            อินสุริยา
 
                      หมู่ที่ 4 บ้านสบแม่นาง
                                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                             คือ           นายบุญยอง            ทองเตจา     
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นางขันแก้ว              สอนเตจา

                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นายณัฐวุฒิ              ฟองแก้ว
                                 ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                       คือ           นางลพ                   ปัญโญ
                                 ตำแหน่งประธานเยาวชน                      คือ           นายบรรหาร             กอนแก้ว
 
                       หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าเปา
                                  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                            คือ           นายวิเชียร               วงศ์ษา
                                  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                    คือ           นายศรีจันทร์             ทองต๊ะมา
                                  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                    คือ           น.ส. จิรัฐติกาล          ทองเตจา  
                                  ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                      คือ           นางยุวดี                  แซ่ตั้ง
                                  ตำแหน่งประธานเยาวชน                      คือ          นายสันติภาพ            สุใจ
                       หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ
                                  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                            คือ           นายคำปัน               ปิงวงค์ษา
                                  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                    คือ           นางพรวดี                พรมมาบุญ
                                  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                    คือ           นายคำ                   สายอินทร์
                                  ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                      คือ           นางบัวเขียว             วงศ์กุณา
                                  ตำแหน่งประธานเยาวชน                     คือ           นายวุฒิไกร              ปิงวงศ์ษา
 
                      หมู่ที่ 7 บ้านแม่ทาน
                                ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                              คือ           นายพรมมา             คำท้าว
                                ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                      คือ           นายเมืองดี              อุดสาย
                                ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                      คือ           นางปราณี                สุพรรณ
                                ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                        คือ           นางทองเพียร          หลวงพระบาง
                                ตำแหน่งประธานเยาวชน                       คือ           นายวิเชษฐ์              แก้ววิชัย

                      หมู่ที่ 8 บ้านเด่น                 
                                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                             คือ           นายประเสริฐ      ฟ่อนชมภู
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นายประมูล           ทาจี
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นางมอญจันทร์    ศรีวิยศ
                                 ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                       คือ           นางวิไล                สายเครือติ๊บ
                                 ตำแหน่งประธานเยาวชน                      คือ           นายณรัน               เครือนวล

                      หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาน                           
                                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                             คือ           นายกฤษณพันธ์       ทะนันไชย
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นายประทาน            ฟองแก้ว
                                 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                     คือ           นายสมจิตร             สายเขียว
                                 ตำแหน่งประธานแม่บ้าน                       คือ           นางปิ่น                   ฉลองมงคล
                                 ตำแหน่งประธานเยาวชน                      คือ           นายเทวรุธ               อุดสาย

   
                 1.5 จำนวนครัวเรือนและราษฎร
ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 1 บ้านสันดอนแก้ว 195 308 294 602  
2 2 บ้านด่าน 155 266 254 520  
3 3 บ้านแม่วะ 266 378 344 722  
4 4 บ้านสบแม่นาง 92 142 131 273  
5 5 บ้านสันป่าเปา 220 365 337 702  
6 6 บ้านอ้อ 185 262 264 526  
7 7 บ้านแม่ทาน 142 231 221 452  
8 8 บ้านเด่น 76 131 124 255  
9 9 บ้านแม่ทาน 198 334 338 672  
รวมทั้งสิ้น 1,530 2,424 2,315 4,739  
 


สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th