เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
             ตำบลสันดอนแก้วเป็นตำบลที่  9  ของอำเภอแม่ทะ   จังหวัดลำปาง  โดยแยกมาจากตำบลบ้านบอม เมื่อประมาณ พ.ศ. 2532 และมีจำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน ซึ่งต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว  เมื่อวันที่  3 มีนาคม   2538  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 112  ตอนพิเศษ 6 ง  มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ต่อมาเมื่อปริมาณงานและบุคลากรเพิ่มขึ้น  จึงได้ย้ายสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว  มาอยู่ หมู่ที่  3 บ้านแม่วะ  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  และในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้วได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลสันดอนแก้ว ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  เป็นต้นมา  และได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลสิริราช    ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านแม่วะ  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง


สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th