แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลสิริราช

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสิริราช รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสิริราช รอบ ๖ เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น