ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบผ้าห่ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กุลเดชานันท์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ ดำเนินโครงการ “ธ.ก.ส คู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีที่ 9” ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้กับเกษตรกรลูกค้า และประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบผ้าห่ม และหมวกกันหนาวสำหรับใช้บรรเทาภัยหนาวกับคนในชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

นิทรรศการงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมต้อนรับ ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะทำงาน ที่เดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เยี่ยมชมนิทรรศการงานด้าน อววน.ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการบริหารจัดการขยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

ต้อนรับคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช ต้อนรับคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะทำงาน ที่เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการสิริราชโมเดล โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชนโครงการสิริราชโมเดล ณ เหมือง SCG บ้านแม่ทาน หมู่ 9 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช นำโดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พิธีวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีวางพานพุ่มถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี

พิธีปิดโครงการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธี รับฟังการบรรยายสรุปจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลังจากลงพื้นที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 และ บ้านด่าน หมู่ 2 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการเจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลสิริราช โดย ส.อ. รังสรรค วงค์โห้ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โครงการนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริราช

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริราช ลงพื้นที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 และ บ้านด่าน หมู่ 2 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการเจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง และรับฟังการบรรยายสรุปจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ

ซ่อมแซมถนนรอบวงแหวน

เทศบาลตำบลสิริราช โดยกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราชออกดำเนินการซ่อมแซม ถนนรอบวงแหวน ที่ได้เกิดการกัดเซาะของน้ำฝนที่ตกค้างจนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนหลายแห่ง อันเป็นสาเหตุทำให้ประชาชน และชุมชนข้างเคียงที่ใช้สัญจรได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าว