ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศสถาเทศบาลตำบลสิริราช

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง สรุปผลการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการประชาคมการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรระดับตำบล

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช พ.ศ.๒๕๖๒