งานกิจการสภา

ประกาศสถาเทศบาลตำบลสิริราช

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมสภาเทศบาลฯสมัย ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

ประชุมสภาเทศบาลฯสมัย ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราชสมัย ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓