งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี ๒๕๖๓

แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี ๒๕๖๒