ยุทธนา​

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโวรัส Covid 19 ในสถานศึกษา

ส.ต.ต. ณรงค์ อุบลศรี ปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสิริราช พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสิริราช ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แยกนักเรียนที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียล และบันทึกข้อมูลอาการ โดยแจ้งผู้ปกครอง หากไม่มีประวัติเสี่ยงก็ให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ จัดจุดคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ให้นักเรียนและครู สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร จัดห้องเรียนให้ระบายอากาศได้ถ่ายเท ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ เครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ อย่างสม่ำเสมอ ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยจากทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ เทศบาลตำบลสิริราช จังหวัดลำปาง

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน(รอบ 6เดือน) เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสิริราช รอบ ๑๒ เดือน