Monthly Archives: ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช นำโดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พิธีวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีวางพานพุ่มถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔

พิธีปิดโครงการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธี รับฟังการบรรยายสรุปจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลังจากลงพื้นที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 และ บ้านด่าน หมู่ 2 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการเจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลสิริราช โดย ส.อ. รังสรรค วงค์โห้ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา